انتصاب اسعدی راد بعنوان جانشین پیشرو اسپرت
انتصاب اسعدی راد بعنوان جانشین پیشرو اسپرت

جانشین پایگاه خبری پیشرو اسپرت منصوب شد. به گزارش پیشرو اسپرت، با حکم حسین شیرازی مقدم (مدیر پایگاه پیشرو اسپرت) ، علی اسعدی راد از مدیران بنام این حوزه بعنوان جانشین این پایگاه منصوب و حکم خود را دریافت کرد. شایان ذکر است علی اسعدی راد هم اکنون بعنوان مدیر پایگاه جوانان آینده نگر مشغول […]

جانشین پایگاه خبری پیشرو اسپرت منصوب شد.

به گزارش پیشرو اسپرت، با حکم حسین شیرازی مقدم (مدیر پایگاه پیشرو اسپرت) ، علی اسعدی راد از مدیران بنام این حوزه بعنوان جانشین این پایگاه منصوب و حکم خود را دریافت کرد.

شایان ذکر است علی اسعدی راد هم اکنون بعنوان مدیر پایگاه جوانان آینده نگر مشغول به خدمت می باشد.