انتصاب قائم مقام جوانان آینده نگر طهران
انتصاب قائم مقام جوانان آینده نگر طهران

با حکم  مدیر جوانان آینده نگر طهران، قائم مقام این موسسه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران ، با حکم حسین شیرازی مقدم، خانم شهرزاد قاسم زاده بعنوان قائم مقام موسسه جوانان آینده نگر طهران منصوب گردید. شایان ذکر است در سوابق قائم مقام موسسه مدیریت کارگروه فرهنگی و اجتماعی […]

با حکم  مدیر جوانان آینده نگر طهران، قائم مقام این موسسه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران ، با حکم حسین شیرازی مقدم، خانم شهرزاد قاسم زاده بعنوان قائم مقام موسسه جوانان آینده نگر طهران منصوب گردید.

شایان ذکر است در سوابق قائم مقام موسسه مدیریت کارگروه فرهنگی و اجتماعی کانون جوانان،تدریس در حوزه روانشناسی و… به چشم میخورد.