انتصاب مشاور اقتصادی جوانان آینده نگر طهران
انتصاب مشاور اقتصادی جوانان آینده نگر طهران

مشاور اقتصادی موسسه جوانان آینده نگر طهران منصوب شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حکم حسین شیرازی مقدم مدیر موسسه ، مهندس سید مجید میرهاشمی بعنوان مشاور اقتصادی این موسسه منصوب گردید. شایان ذکر است در سوابق مهندس میرهاشمی مشاور اقتصادی کانون جوانان شهر تهران، مدیریت ورزشی و اقتصادی و […]

مشاور اقتصادی موسسه جوانان آینده نگر طهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حکم حسین شیرازی مقدم مدیر موسسه ، مهندس سید مجید میرهاشمی بعنوان مشاور اقتصادی این موسسه منصوب گردید.

شایان ذکر است در سوابق مهندس میرهاشمی مشاور اقتصادی کانون جوانان شهر تهران، مدیریت ورزشی و اقتصادی و مشاوره پروژه های عمرانی به چشم می آید.