انتصاب مشاور اقتصادی کانون جوانان
انتصاب مشاور اقتصادی کانون جوانان

طی حکمی از طرف حسین شیرازی مقدم ، مشاور اقتصادی کانون جوانان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، با حکم دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴، مهندس سید مجید میرهاشمی بعنوان مشاور اقتصادی کانون جوانان منطقه ۱۴ و تهران منصوب گردید. شایان ذکر است در سوابق […]

طی حکمی از طرف حسین شیرازی مقدم ، مشاور اقتصادی کانون جوانان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، با حکم دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴، مهندس سید مجید میرهاشمی بعنوان مشاور اقتصادی کانون جوانان منطقه ۱۴ و تهران منصوب گردید.

شایان ذکر است در سوابق میرهاشمی مدیریت در چندین رشته ی ورزشی و اقتصادی در حوزه های مختلف به چشم میخورد.