برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، تمرین تیم فوتبال پسران کانون جوانان با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار و در ابتدا بازیکنان به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند. سپس […]

تمرین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ ( جوانان آینده نگر) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، تمرین تیم فوتبال پسران کانون جوانان با حضور کادر فنی و بازیکنان در زمین مرحوم عابدی برگزار و در ابتدا بازیکنان به گرم کردن ، دویدن و انجام حرکات کششی پرداختند.

سپس نکات لازم و فنی به بازیکنان تیم و توسط کادر فنی بیان شد و در ادامه نیز مقرر شد پایان هرماه دو بازیکن بعنوان بازیکنان برتر هرماه با شاخصه های (اخلاقی و رفتاری، فنی و حضور مستمر در تمرینات) انتخاب و توسط مدیریت تیم از آنها تجلیل بعمل آید.

در ادامه ی این تمرین بازیکنان به تمرین کارباتوپ ، شوت زنی، پاس از جناحین و حمل توپ پرداختند.

در پایان نیز بازیکنان به دو تیم تقسیم و به انجام فوتبال تمرینی پرداختند .