برگزاری جلسه توجیهی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری جلسه توجیهی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴

جلسه توجیهی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ در دفتر این کانون با حضور بازیکنان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، این جلسه توجیهی در خصوص موانع و مشکلات موجود در تیم فوتبال و همچنین ارائه نکاتی در خصوص نقاط ضعف و قوت در بازی بازیکنان برگزار شد. همچنین فیلم […]

جلسه توجیهی تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ در دفتر این کانون با حضور بازیکنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، این جلسه توجیهی در خصوص موانع و مشکلات موجود در تیم فوتبال و همچنین ارائه نکاتی در خصوص نقاط ضعف و قوت در بازی بازیکنان برگزار شد.

همچنین فیلم مسابقات فوتبال نیز در حضور بازیکنان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.