برگزاری نشست آموزشی کانون جوانان با محوریت کارگاه زبان انگلیسی
برگزاری نشست آموزشی کانون جوانان با محوریت کارگاه زبان انگلیسی

نشست معاونت آموزشی در خصوص برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی زبان انگلیسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این نشست که با حضور خانم حسینی (معاون آموزشی ) و علیرضا غفاریان (عضو کانون) برگزار شد در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی زبان انگلیسی ویژه اعضای کانون تصمیماتی اتخاذ شد. در این […]

نشست معاونت آموزشی در خصوص برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی زبان انگلیسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این نشست که با حضور خانم حسینی (معاون آموزشی ) و علیرضا غفاریان (عضو کانون) برگزار شد در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی زبان انگلیسی ویژه اعضای کانون تصمیماتی اتخاذ شد.

در این نشست مقرر شد کارگاه فوق به صورت رایگان و در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه در دفتر کانون برگزار گردد.

همچنین با اعلام معاون آموزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ مقرر گردید در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت اهدا گردد.