به راستی ازدست دادن رومینای ما ناشی ازکدام عوامل بود؟
به راستی ازدست دادن رومینای ما ناشی ازکدام عوامل بود؟

“به راستی ازدست دادن رومینای ما ناشی ازکدام عوامل بود؟” _ناشی ازمشکلات روان! یا مشکلات فرهنگی،حقوقی ست؟ درجامعه ی که زندگی میکنیم،هروقت مساله ی پیش میاید،مثل لمس کردن فیلی دراتاق تاریکی ،هرچه به دستمان بیایید،علت راهمان میگوییم! یکبارگوش !ویکباردم ! والبته علت چنین واکنش هایی توسط خصوصا افرادخاص،درجامعه کاملا مشخص ست.اماتقریبا در این مشکلات نه […]

“به راستی ازدست دادن رومینای ما
ناشی ازکدام عوامل بود؟”

_ناشی ازمشکلات روان!
یا مشکلات فرهنگی،حقوقی ست؟

درجامعه ی که زندگی میکنیم،هروقت مساله ی پیش میاید،مثل لمس کردن فیلی دراتاق تاریکی ،هرچه به دستمان بیایید،علت راهمان میگوییم!
یکبارگوش !ویکباردم !

والبته علت چنین واکنش هایی توسط خصوصا افرادخاص،درجامعه کاملا مشخص ست.اماتقریبا در این مشکلات نه تنهاریشه یابی علمی صورت نمیگیرد،بلکه هرباربدترازقبل مشکلات تکرارمیشود.

همه میدانیم،مورد رومیناموردی ست که بایدتوسط حقوقدان،روانپزشک،روانشناس بالینی،جامعه شناس،مددکار، بررسی شود!!
بعنوان روانشناس،وقتی شیوه تربیتی پدررومیناونحوه برخوردش را باخانواده،ازبان مادرمیشنویم،شیوه فرزندپروری پدرراسخت گیرانه افراطی میبینیم،
حتی درمقابل مادر!ودرچنین فضایی مادر به انفعال ووابستگی بیشترکشانده میشود!درچنین محیط پرورشی،این فرض قوت میگیردکه احتمال اختلال سازگاری یاسلوک
همراه افسردگی پنهان باالگویی مردانه خشن (پدر)والگویی زنانه قربانی شده (مادر) در”رومینای ما” درحال رشدبوده ست!!

طوریکه این امرباعث میشود فردی مثل رومینا، طُعمه خوبی باشد برای افرادی که به احتمال قوی بی ثباتی شخصیتی همراه باهیجانات بالا وعدم کنترل مناسب ان راتجربه میکنند!یعنی بهمن!

بهمن فردی ست که قوانین رامیشکند!هیجان ایجادمیکند،خصوصابرای رومینایی با ان کیفیت تربیتی!ارتباط بهمن بارومینا،میتواندعامل اخروقوی باشدکهمنجربه ترک منزل توسط رومینامیشود!بهمن حمایت خودوخواهرش رابرای رومینادران مدت کوتاه بشکل
،زورو_وار انجام میدهدوازطرفی،
ترک منزل رومینارا بشکل هیجانی دراینستاگرام به رخ میکشد!وحس قدرت وکنترل رانه فقط به پدر رومینا،بلکه به کل جامعه روستایی وایرانی نشان میدهد!!

چرا که افرادی مثل بهمن، به دلیل ناتوانی درکنترل هیجانات مثبت ومنفی خود،درنشان دادن برتری خودازهرابزاری استفاده میکنندتابه مرحله ارضای کامل حس کنترل وقدرت برسند!چیزی شبیه به پدررومینا!
رومینادرهردوموقعیت(پدر_بهمن)
انتخاب میشودومنفعلانه پیروی میکند
چون مستقل بودن وشیوه مراقبت ازخودرادرجایی یادنگرفته بود!

والبته مطمعنابهمن نیزخودقربانی محیط پرورشی سختی باید بوده باشد!!
(امابایدحداقل هم اکنون،پیش ازهرتصمیمی،فرض احتمال شخصیت ضداجتماعی ومرزی دربهمن چک شود).

واما
پدررومیناکه ازابتدا یک شیوه فرزندپروری رافقط بلدبود!
شیو ه ی که مطمعنا ازپدرواجدادخودگرفته ست وشایدازتجارب سخت زندگیش!!
یعنی فرزندپروری سخت گیرانه و افراطی که با تعصبات جامعه خود مسموم شده بود!

دراین وضعیت احتمالا
پدررومینا درمانده ترازقبل دربازی های هیجانی بهمن ،وفشارهای خرده فرهنگ
وخشم کنترل نشده همیشگی خود می افتد
وبجای درخواست کمک علمی،فرزندرا
ابتداتهدید ودرنهایت به قتل میرساند!

اماعلت این حادثه فقط این مواردنمیتواندباشد،وعواملی چون:

_منفعل عمل کردن روانشناس مدرسه درطی فرایند دوستی رومینابابهمن وحتی قبل تر!!
طوری که رومینای ما برای مراقبت ازخوددرمقابل جنس مخالف،اماده نبوده ست،(خصوصابامشکلات تربیتی ذکر شده دربالا)
وحتی درطی فراینددوستی( اجباری یاخواسته معلوم نیست)ومشکلات ناشی ازان،نتوانسته ازانهاکمک بگیرد!!

_منفعل عمل کردن روانشناس ومددکار بهزیستی بعدازترک منزل ودرزمان پیداکردن رومینا وتحویل دادن ان به پدر!

_هیجانی عمل کردن اطرافیان پدررومینا
نسبت به کل ماجرا،که این امرنشان دهنده درهم تنیدگی خانواده موردنظروحتی جامعه روستایی موردنظرست
یعنی کسی مشکلی حل نمیکند!
امامرتب کنجکاوی کرده وحتی پدرراتحریک کرده ند!!

_درجامعه ما،قوانین مربوط به اختیارات تام به تمام پدرها باهرکیفیت روانی که یک پدر داشته باشند !انجام میشود
که نظرحقوقدانان عزیزدراین مرحله مهم ست.

_عدم اگاهی مسولین انتظامی وبهزیستی ازمسایل روان درحال رخ دادن درزمان تحویل رومینابه پدری باهیجانات منفی بالا!!
ونادیده گرفتن پروتکل مداخله دربحران!

_وازهمه مهمترنادیده گرفته شدن،فشارخرده فرهنگ،وجامعه درهم تنیده ،باتوجه به مشکلات شبیه به ان دران منطقه،
توسط مسولین مربوطه!
همه این موارد
باعث چنین فاجعه ی درروستای در کشورمان شد.
روستایی درهمین نزدیکی!
فاجعه ی به همین سادگی!!

جالب انست که وقتی چنین حادثه دردناکی اتفاق می افتد،
فلان خانم یااقای سیاسی، درفضای مجازی سریع صورت مساله راپاک کرده،وسعی میکند،علتی رادرجهت مسایل خودمطرح کند،مثلا
ممنوعیت ازدواج پیش ازسن قانونی راعلت چنین فاجعه ی نامگذاری میکند!
غافل ازانکه چنین تحلیل ناپخته ی،
مجددا “رومیناهای ما” راقربانی میکند،وذهن های ساده راازحل مساله مناسب منحرف کرده!
چراکه هیجان رومیناوبهمن،ناشی ازشرایط تربیتی غلط بوده ست نه یک حس بالغانه برای ازدواج!!

کاش میشد، حداقل برخی افرادصاحب نفوذ،
جلوی توهم همه چیز دانی خودرامیگرفتند!

امیدواریم حداقل درچنین حوادثی،
برای پاک نشدن صورت
مساله ویاساده حل نشدن ان
مسولین،
تیمی ازحقوق دان،روانپزشک،
روانشناس ،مددکاراجتماعی،جامعه شناس خبره رابرای ریشه یابی موضوع
فراخوانند،
تا
_سهم خودرادرفرایندحادثه مربوطه مشخص و بپذیرند،بگونه ی که بشکل کاربردی
وظایف افرادونقش هاتعریف شده
تاپیشگیری اولیه وثانویه صورت گیرد.

_پروتکل چگونگی مداخله جهت پیشگیری اولیه وثانویه به تمام ارگانهای مربوطه ابلاغ واجراشود.ازمدرسه تامسولین انتظامی!
بگونه ی که
اگرچه بشکل دردناکی رومینای مان راازدست دادیم
اماحداقل
موضوع باعنوان قتل ناموسی تمام نشود!!!
وشرایطی برای
مراقبت علمی از رومیناها ،بهمن ها
پدر ومادررومیناها،
فراهم شود.

 

شیرین ایزدی
کارشناس ارشدروانشناسی بالینی

  • نویسنده : شیرین ایزدی