توزیع لقمه های مهربانی در میان کودکان کار توسط کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
توزیع لقمه های مهربانی در میان کودکان کار توسط کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

به همت قرارگاه جهادی شهید مدافع حرم امیر سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴، لقمه های مهربانی در میان کودکان کار توزیع شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی اقدامان جهادی در ایام کرونا توسط قرارگاه جهادی شهید سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران، لقمه های مهربانی با جضور میدانی […]

به همت قرارگاه جهادی شهید مدافع حرم امیر سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴، لقمه های مهربانی در میان کودکان کار توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی اقدامان جهادی در ایام کرونا توسط قرارگاه جهادی شهید سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران، لقمه های مهربانی با جضور میدانی در سطح منطقه ی دارالمومنین به کودکان کار اهدا گردید.