توزیع پرسشنامه آسیب های اجتماعی با حضور اعضای کمیته مددکاری جوانان آینده نگر طهران
توزیع پرسشنامه آسیب های اجتماعی با حضور اعضای کمیته مددکاری جوانان آینده نگر طهران

کار توزیع پرسشنامه آسیب های اجتماعی با حضور اعضای کمیته مددکاری جوانان آینده نگر طهران آغاز شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با توجه به نشست های مکرر مسئول و اعضای کمیته مددکاری جوانان آینده نگر طهران در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، اعضای این کمیته با حضور میدانی […]

کار توزیع پرسشنامه آسیب های اجتماعی با حضور اعضای کمیته مددکاری جوانان آینده نگر طهران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با توجه به نشست های مکرر مسئول و اعضای کمیته مددکاری جوانان آینده نگر طهران در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، اعضای این کمیته با حضور میدانی در سطح کلانتری های و بوستان های منطقه نسبت به تکمیل پرسشنامه آسیب ها اقدام نمودند.

شایان ذکر است خانم ها نیکبختیان و رضایی فعالیت های میدانی مددکاری و تکمیل پرسشنامه ها را آغاز کردند.