صدور کارت های عضویت مسئولین جوانان آینده نگر طهران
صدور کارت های عضویت مسئولین جوانان آینده نگر طهران

اولین مرحله ی کارت های عضویت مسئولین جوانان آینده نگر طهران صادر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با دستور اکید مدیر موسسه جوانان آینده نگر طهران مبنی بر صدور کارت های عضویت ، اولین مرحله ی کارت های عضویت مسئولین جوانان آینده نگر طهران صادر شد. شایان ذکر است این […]

اولین مرحله ی کارت های عضویت مسئولین جوانان آینده نگر طهران صادر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با دستور اکید مدیر موسسه جوانان آینده نگر طهران مبنی بر صدور کارت های عضویت ، اولین مرحله ی کارت های عضویت مسئولین جوانان آینده نگر طهران صادر شد.

شایان ذکر است این کارت ها به همت معاونت جذب و سازماندهی موسسه جوانان آینده نگر طهران صادر گردیده است.