مرحله دوازدهم صدور کارتهای عضویت کانون جوانان منطقه ۱۴ انجام شد
مرحله دوازدهم صدور کارتهای عضویت کانون جوانان منطقه ۱۴ انجام شد

در مرحله دوازدهم صدور کارتهای عضویت اعضای کانون جوانان ، ۱۰ کارت شناسایی عضویت توسط معاونت نیروی انسانی صادر گردید. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ، ده  عدد کارت دیگر عضویت اعضای این کانون صادر و آماده تحویل گردید. شایان ذکر است این کارتها […]

در مرحله دوازدهم صدور کارتهای عضویت اعضای کانون جوانان ، ۱۰ کارت شناسایی عضویت توسط معاونت نیروی انسانی صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ، ده  عدد کارت دیگر عضویت اعضای این کانون صادر و آماده تحویل گردید.

شایان ذکر است این کارتها برای مسئولین چارت تشکیلاتی، اعضای معاونتها و کمیته ورزشکاران و قهرمانان ، مشاورین ، اعضای محلات کانون جوانان صادر گردیده است که تحویل آنان خواهد شد.

همچنین از این پس برای صدور کارت عضویت و حکم مسئولیت ، اعضای جذب شده می بایست به مدت سه ماه فعالیت و پس از آن کارت عصویت و حکم مسئولیتشان صادر خواهد شد.