مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ در شسشتوی ظروف هیئت های مذهبی
مشارکت کانون جوانان منطقه ۱۴ در شسشتوی ظروف هیئت های مذهبی

کانون جوانان منطقه ۱۴ در شستشوی ظروف هیئت های مذهبی مشارکت کرد. به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، اعضای کانون جوانان طی نذر انجام گرفته در ماه محرم، در شستشوی ظروف هیئت ها نیز مشارکت کردند و در آئین معنوی نیز شرکت داشتند.

کانون جوانان منطقه ۱۴ در شستشوی ظروف هیئت های مذهبی مشارکت کرد.

به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، اعضای کانون جوانان طی نذر انجام گرفته در ماه محرم، در شستشوی ظروف هیئت ها نیز مشارکت کردند و در آئین معنوی نیز شرکت داشتند.