مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی

انسان موجود اجتماعی است از بدو تاریخ نحوه برقراری ارتباطات بین فردی حائز اهمیت بوده و این مهارتها قابل یادگیری و تقویت است. امام حسین (ع) بیاناتی در این خصوص دارند که قابل توجه است . ۱)اگر در بین دونفر اختلافی پیدا شود و یکی از آن دو نفر از دیگری طلب رضایت نماید سبقت […]

انسان موجود اجتماعی است از بدو تاریخ نحوه برقراری ارتباطات بین فردی حائز اهمیت بوده و این مهارتها قابل یادگیری و تقویت است. امام حسین (ع) بیاناتی در این خصوص دارند که قابل توجه است .
۱)اگر در بین دونفر اختلافی پیدا شود و یکی از آن دو نفر از دیگری طلب رضایت نماید سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود .
۲)بدانید که احتیاج مراجعه مردم به شما از نعمت های الهی است پس مواظب باشید که نعمتها حیف و میل نگردند و بیهوده تلف نشوند که مبدل به نقمت و بیچارگی خواهد شد.
۳)همانا،سخاوتمندترین مردم کسی است که کمک نماید به کسی که امیدی به وی نداشته و بخشنده ترین افراد کسی خواهد بودد که از روی توان و قدرت گذشت نماید ،بهترین کسی که صله انجام می دهد ،آن فردی است که با کسانی رفت و آمد می کند که با او قطع رابطه کرده اند ۴)در آخر بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
گذشت ،ایثار،بخشنده بودن و مدارا کردن باعث تقویت ارتباطات و عمیق شدن آن می شود.

  • نویسنده : حمیده حیدری