شماره تماس جوانان آینده نگر:

۰۹۱۲۶۳۹۸۷۴۵

 

سامانه پیامکی جوانان آینده نگر:

۵۰۰۰۵۴۱۰۶۷۶۷۶۷

 

ایمیل:

pejan.mag@gmail.com

 

آپارت:

aparat.com/pejan.ir