اختتاميه نمايش ژن خوب با حضور فرشته هاى سندروم داون و اوتيسم و موسسه دوكى - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر اختتاميه نمايش ژن خوب با حضور فرشته هاى سندروم داون و اوتيسم و موسسه دوكى | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر