برگزارى جشن توسط موسسه دوكى در مراسم بازگشايى مدارس مدرسه استثنايي اميد - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر برگزارى جشن توسط موسسه دوكى در مراسم بازگشايى مدارس مدرسه استثنايي اميد | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر