توزيع غذاى نذرى در بيمارستان فيروزگر و كيك در بيمارستان رجايى در روز تاسوعا توسط موسسه دوكى - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر توزيع غذاى نذرى در بيمارستان فيروزگر و كيك در بيمارستان رجايى در روز تاسوعا توسط موسسه دوكى | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر