حضور اعضای موسسه دوکی هر جمعه در بیمارستان قلب شهید رجایی و شاد کردن کودکان بیمار - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر حضور اعضای موسسه دوکی هر جمعه در بیمارستان قلب شهید رجایی و شاد کردن کودکان بیمار | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر