گزارش تصویری جوانان آینده نگر از جمعه های عاشقی اعضای موسسه دوکی در تقدیم لبخند به کودکان بیمار بیمارستان شهید رجایی - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر گزارش تصویری جوانان آینده نگر از جمعه های عاشقی اعضای موسسه دوکی در تقدیم لبخند به کودکان بیمار بیمارستان شهید رجایی | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر