گزارش تصویری جوانان آینده نگر از حضور اعضای موسسه دوکی و تقدیم لبخندی زیبا به کودکان بیمار - پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر حضور اعضای موسسه دوکی و تقدیم لبخندی زیبا به کودکان بیمار | پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر